IZGLED ZAVRŠNOG RADA

Završni rad ima standardizirani izgled, obavezne djelove i  utvrđenu kompoziciju:

– naslovna stranica
– sadržaj

– uvod
– glavni dio – razrada teme
– zaključak
– literatura
– prilozi

NASLOV – upućuje na temu rada, istaknut je na naslovnoj stranici uz ostale važne podatke

SADRŽAJ– navodi dijelove rada

UVOD – definira problem rada koji će se istraživati, definira cilj rada, donosi kratki opis metoda koje su korištene za izradu rada (1-2 stranice)

GLAVNI DIO (RAZRADA) – najopsežniji dio rada (15 – 25 stranica) u kojem se temeljito i dokumentirano „razvija“ tema, obrazlaže izabrano područje maturalnog rada. Pojedini dijelovi imaju naslove i podnaslove koji moraju biti naznačeni u sadržaju i odražavaju strukturu rada . U ovaj dio rada mogu se uvrstiti tablice, grafikoni, crteži, fotografije (samo ako služe kao dijelovi razrade, ako je dopunjuju i objašnjavaju tekst! – tada ih je potrebno numerirati i nasloviti); ova vrsta priloga može se uvrstiti i  kao prilog (dodatak) na kraju radnje

ZAKLJUČAK – sinteza čitavoga rada izložena na sažet način; može sadržavati ocjenu, preporuku, osobni stav prema određenom problemu (najviše 1 str.)

BILJEŠKE– ako je u radu naveden doslovan citat iz literature onda navod mora sadržavati i točnu stranicu s koje je preuzet citat; bilješke se numeriraju u zagradi kroz čitav rad , a na kraju rada u poglavlju Bilješke navodi se potpuni sadržaj svake bilješke (prema pravilima za citiranje literature)

BIBLIOGRAFIJA (LITERATURA) – korištenu literaturu treba svrstati u nekoliko skupina (knjige, priručnici, članci iz časopisa, AV –građa, itd.), te numerirati i abecednim redom načiniti popis i navoditi prema pravilima o navođenju izvora kojih se treba dosljedno pridržavati

PRILOZI  ili dodaci uvrštavaju se u rad ako je neophodno ( to su različite tablice, fotokopije, crteži, fotografije i sl. ) ; kada je potrebno povezati tekst rada s prilogom u tekstu se stavi npr. (Prilog br.1)

POPIS PRILOGA – sa bitnim elementima na kraju maturalnog rada

Format rada: A 4

Broj stranica: 12 (najmanje) -20 (najviše) čistog teksta, bez priloga

Font: Arial (veličina 12), Times New Roman (veličina 12)

Prored: 1,5

Margine: 3 cm lijevi, 3 cm gornji, 3 cm donji, 2 cm desni

Numeriranje stranica: naslovnica i sadržaj (preliminarne stranice) se ne numeriraju, a stranica s uvodom se numerira s brojem 1

Uvez: spiralni, prozirni plastični

Tablice i slike Tablice i slike numeriraju se arapskim brojevima (tablica 1, 2…; Sl. 1, 2….)
Svaka tablica  i slika moraju imati naslov (i bilješku o izvoru ukoliko su preuzete iz literature). Broj i naslov tablice stavlja se iznad tablice, dok se broj i naslov slike stavlja ispod slike.

Vremenik izradbe i obrane završnog rada donosi Školski odbor na prijedlog ravnatelja do 7. listopada 2020. Isti se ima objaviti na oglasnoj ploči najkasnije do 12. listopada 2020.

Teme za završni rad za sve rokove donosi ravnatelj na prijedlog strukovnih aktiva do 20. listopada 2020.

Učenici su dužni odabrati teme za završni ispit do 31. listopada 2020.

Predaja pisanog dijela završnog rada predaje se u urudžbeni zapisnik do 14. svibnja 2021.

 

a) ljetni rok

Prijava obrane završnog rada do 1. travnja 2021.

Odjava obrane: najkasnije tri dana prije planiranog dana obrane.

Obrana završnog rada: od 27. svibnja do 2. lipnja 2021.

 

b) jesenski rok

Prijava obrane završnog rada do 10. srpnja 2021.

Odjava obrane: najkasnije tri dana prije planiranog dana obrane.

Obrana završnog rada: kolovoza 2021.

 

c) zimski rok

Prijava obrane završnog rada do 30. studenog 2021.

Odjava obrane: najkasnije tri dana prije planiranog dana obrane.

Obrana završnog rada: tijekom veljače 2022.

Obrane završnog rada te podjele završnih svjedodžbi bit će provedene u skladu s Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada.